Chứng chỉ quan trắc môi trường (VIMCERTS)

VIMCERTS là gì? Chứng chỉ quan trắc môi trường là gì?


VIMCERTS là gì? Chứng chỉ quan trắc môi trường là gì?

Theo quy định của cơ quan nhà nước khi thực hiện các báo cáo môi trường, các Doanh nghiệp phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường phải có Chứng chỉ quan trắc Môi trường thì kết quả phân tích mới được công nhận. Vậy Chứng chỉ Quan trắc Môi trường là gì? Cơ quan nào quản lý? Và được quy định tại văn bản pháp luật nào? 

Chứng chỉ quan trắc môi trường là gì?

Chứng chỉ quan trắc môi trường (VIMCERTS) là chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài Nguyên Môi trường cấp cho đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường, thỏa mãn theo các điều kiện cấp phép hoạt động quan trắc môi trường được quy định trong Nghị định số 127/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Các đơn vị được cấp Chứng chỉ quan trắc Môi trường cần thỏa mãn các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường và phân tích môi trường.

Cơ quan, thẩm quyền quản lý

Theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền trong việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Căn cứ pháp luật

Căn cứ nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

Nghị định 155/2015/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Thông tu 43/2015/TT-BTNMT ngày 19/05/2015

Thông tu 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016

Từ ngày 01/01/2015 các đơn vị hoặc tổ chức không co giấy chứng nhân đủ điều kiện quan trắc môi trường (giấy phép hoạt động quan trắc môi trường – VIMCERT) sẽ không được hoạt động dịch vụ quan trắc. Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng nêu rõ mức phát và đối tượng phạt theo đó đơn vị thuê dịch vụ quan trắc và đơn vị quan trắc (không có giấy phép) đều bị phạt.

Thế nào là quan trắc môi trường?

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường chính là công việc khảo sát hiện trường, lấy mẫu thí nghiệm, phân tích, đánh giá và lập các báo cáo cần thiết về chất lượng môi trường. Việc này phải được tiến hành thường xuyên theo đúng quy định để nắm rõ hiện trạng và cả những diễn biến trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của các công ty, doanh nghiệp.

Đây không chỉ là điều bắt buộc đối với mỗi đơn vị kinh doanh, sản xuất mà nó còn là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả mọi người trong công ty..

Dich vụ quan trắc môi trường

  • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm.
  • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, …
  • Quan trắc chất lượng môi trường đất
  • Quan trắc chất lượng môi trường nước
  • Quan trắc chất lượng không khí.

Thông tin quý khách hàng cần cung cấp để thực hiện quan trắc môi trường:

+ Số lượng mẫu quan trắc (số mẫu: khí thải, nước thải, bùn thải, nước mặt, không khí khu vực làm việc…)

+ Chỉ tiêu quan trắc tương ứng?

+ Tên các vị trí quan trắc?

+ Tần xuất quan trắc? (3 tháng/lần, 6 tháng/lần…)

Các thông tin trên thường nằm trong chương trình giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) quyết định phê duyệt ĐTM, kế hoặc bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải…

Quy định về quan trắc môi trường

Quy định về quan trắc môi trường phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn như sau:

Quy định về phương pháp lấy mẫu, phân tích mẫu thử

Trước hết phòng thí nghiệm phải đạt chuẩn do Bộ tài nguyên & môi trường quy định. Các phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm cũng phải theo đúng chuẩn của Bộ tài nguyên & môi trường. Ngoài ra các hoạt động lấy mẫu, đánh giá chất lượng nước thải, nước mặt, không khí, chất thải, bùn, trầm tích,… đều phải theo những tiêu chuẩn TCVN, QCVN đã quy định.

Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng không khí, nước, chất thải rắn phải theo chỉ tiêu và tần suất đã cam kết. Vừa phải đo nhanh tại hiện trường, vừa phải lấy mẫu về phòng thí nghiệm theo đúng TCVN.

Quy định về máy móc thiết bị dùng trong việc lấy và phân tích mẫu

Trong quy định về quan trắc môi trường thì tiêu chuẩn về máy móc thiết bị để dùng cho công việc luôn là mối ưu tiên hàng đầu. Các loại máy móc phục vụ việc quan trắc lấy mẫu, phân tích đều phải đạt chất lượng và đảm bảo độ chính xác cao.Tất cả những loại máy móc này đều phải đạt tiêu chuẩn và có chứng nhận Vimcert do Bộ tài nguyên & môi trường quy định.

Tham khảo thêm: VILAS là gì?

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.