Thiết bị phòng thí nghiệm xăng dầu


Thiết bị phòng thí nghiệm xăng dầu

Trong ngành dầu khí, có các thử nghiệm thông thường và thử nghiệm đặc biệt trong các sản phẩm dầu mỏ khác nhau.
Thử nghiệm thông thường chủ yếu bao gồm thử nghiệm độ nhớt, thử nghiệm hàm lượng nước, thử nghiệm điểm chớp cháy (thử nghiệm cốc hở và thử nghiệm cốc kín), thử nghiệm chưng cất, thử nghiệm điểm đông đặc, thử nghiệm áp suất hơi bão hòa, v.v.
Thử nghiệm đặc biệt bao gồm thử nghiệm cặn cacbon vi mô, đặc tính tạo bọt thử nghiệm, kiểm tra ma sát và mài mòn, kiểm tra tổn thất bay hơi đối với dầu bôi trơn; thử nghiệm điểm rơi dải nhiệt độ rộng, thử nghiệm độ ổn định cuộn, thử nghiệm cắt đối với mỡ bôi trơn; thử nghiệm ăn mòn dải đồng, thử nghiệm dư lượng, thử nghiệm áp suất hơi bão hòa theo phương pháp LPG để thử nghiệm LPG, v.v.

Dụng cụ thử nghiệm nào theo tiêu chuẩn thử nghiệm được sử dụng trong ngành dầu khí?

Một dòng toàn diện các dụng cụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm dầu khí, cũng như các phụ kiện phù hợp với tiêu chuẩn ASTM, ISO mới nhất và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan được sử dụng để đo các đặc tính vật lý quyết định chất lượng và tính nhất quán của sản phẩm.

Dụng cụ thử nghiệm dầu mỏ bao gồm dụng cụ chưng cất, máy thử điểm chớp cháy cốc hở hoặc cốc kín, máy phân tích hàm lượng nước, máy đo áp suất hơi, máy kiểm tra độ ổn định oxy hóa, máy đo màu, máy đo tỷ trọng và máy đo độ nhớt để kiểm tra các sản phẩm dầu mỏ của dầu thô, nhiên liệu, dầu bôi trơn, bôi trơn mỡ, dầu chống gỉ, LPG, dầu xử lý nhiệt, chất làm mát, benzen.

Các sản phẩm dầu mỏ, chẳng hạn như xăng động cơ, nhiên liệu điêzen và dầu bôi trơn, được kiểm tra thông số kỹ thuật ở các giai đoạn khác nhau bao gồm lọc dầu, phân phối, lưu trữ, và thường xuyên là tiêu thụ và thải bỏ. Vì các sản phẩm dầu mỏ là hàng hóa quốc tế nên hầu hết chúng đều được kiểm tra thông số kỹ thuật bằng các phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn đã được thống nhất quốc tế. Do đó, bản thân thiết bị thử nghiệm xăng dầu đã mang tính chất của hàng hóa quốc tế

Danh sách thiết bị thí nghiệm phòng lab xăng dầu

STT Tên thiết bị Hình ảnh thiết bị
1 C.O.C Flash point C.O.C Flash point
2 PM Flash Point PM Flash Point
3 Copper Strip Corrosion Copper Strip Corrosion
4 Automated Kinematic Viscosity Automated Kinematic Viscosity
5 Ramsbottom Carbon Residue Ramsbottom Carbon Residue
6 Rust-Preventing Test Appartus Rust-Preventing Test Appartus
7 Water Separability Tester Water Separability Tester
8 ASTM Colorimeter ASTM Colorimeter
9 Karl FischeKF Moisture Tester Karl FischeKF Moisture Tester
10 Automated Density Meter Automated Density Meter
11 Roating Pressure Vessel Oxidation, rpvot Roating Pressure Vessel Oxidation, rpvot
12 Four Ball EP Tester Four Ball EP Tester
13 Automatic Potentionmetric Base Number Titrator Automatic Potentionmetric Base Number Titrator
14 Automatic Potentionmetric Acid Number Titrator Automatic Potentionmetric Acid Number Titrator
15 Brookfield Low Tempature Rotational Viscometer Brookfield Low Tempature Rotational Viscometer
16 Air Release Property Air Release Property
17 Cold Crank Simulator Cold Crank Simulator
18 Pour Point Pour Point
19 Total Nitrogen Analyzer Total Nitrogen Analyzer
20 Energy Dispersive X-ray Fluorescense Analyzer Energy Dispersive X-ray Fluorescense Analyzer
21 Foaming Characteritics Appartus, Water Bath Foaming Characteritics Appartus, Water Bath

Các chỉ tiêu phân tích xăng, dầu

Tiêu chuẩn Tên phương pháp thử nghiệm Máy chưng cất xăng – dầu
ASTM D86 Distillation Apparatus Máy chưng cất xăng – dầu
ASTM D91, D96 Centrifuge for Water and Sed. in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D92 Cleveland Open Cup Flash Chớp cháy cốc hở Cleveland
ASTM D93 Pensky Martens Flash Chớp cháy cốc kính  Pensky Martens
ASTM D97 Pour Point Độ đông đặc
ASTM D130 Copper Corrosion Test Ăn mòn tấm đồng
ASTM D287 API Gravity Tỷ trọng API
ASTM D323 Vapor Pressure (Reid Method) Áp suất hơi bão hoà Reid
ASTM D445 Kinematic Viscosity Độ nhớt động học
ASTM D525 Oxidation Stability of Fuels Độ ổn định oxy hoá xăng
ASTM D613 Automation of Waukesha Cetane Máy đo trị số Waukesha Cetane
ASTM D665 Rusting Properties of Oils Thử độ gỉ – ăn mòn
ASTM D873 Oxidation Stability of Aviation Fuels Độ ổn định oxy hoá nhiên liệu hàng không
ASTM D892 Foaming Tendency of Oils Xác định độ tạo bọt của nhớt
ASTM D942 Oxidation Stability of Greases Độ ổn định Oxy hoá của mỡ nhờn
ASTM D943 Oxidation Stability of Distillate Oils Độ ổn định Oxy hoá của xăng – dầu chưng cất
ASTM D1177 Engine Coolants Freezing Point Độ kết tinh của nước giải nhiệt
ASTM D1298 Specific Gravity Đo tỷ trong xăng, dầu
ASTM D1319 Hydrocarbon Types by FIA Xác định Hydrocarbon bằng cột phận tích FIA
ASTM D1401 Water Separability of Oils Độ trị số tách nước
ASTM D1478 Grease Torque Test Bể xác định chỉ số momen xoắn của mỡ nhờn
ASTM D1742 Oil Separation from Grease Độ tách dầu
ASTM D1748 Rust Protection in the Humidity Cabinet Bể tạo ẩm xác định chống gỉ
ASTM D1796 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D1881 Foaming Tendency of Engine Coolants Xác  định độ tạo bọt
ASTM D2068 Filter Blocking Point Bộ lọc xác định độ nhiểm bẩn bám dính
ASTM D2158 Residues in LP Gases Thành phần cặn sau khi bốc hơi
ASTM D2170 Kinematic Viscosity of Asphalt Đo độ nhớt động học Asphalt
ASTM D2212 Rotary Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT, RBOT) Máy xác định độ khử kháng oxy hoá dầu (RPVOT, RBOT)
ASTM D2265 Dropping Point of Grease Máy xác định độ nhỏ giọt của mỡ
ASTM D2272 Rotary Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT, RBOT) Máy xác định độ khử kháng oxy hoá dầu (RPVOT, RBOT)
ASTM D2273 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước và cặn.
ASTM D2274 Oxidation Stability of Distillate Oils Độ ổn định oxy hoá của dầu chưng cất
ASTM D2386 Freezing Point of Jet Fuels Điểm kết tinh của nhiên liệu hàng không
ASTM D2440 Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil Độ ổn định oxy hoá của dầu cách điện
ASTM D2500 Cloud Point Xác định điểm vẩn đục
ASTM D2532 Pour Point Stability of Turbine Oils Xác định điểm ổn định vẩn đục cùa dầu Turbine
ASTM D2602 Cold Crank Simulator Đo độ nhớt dầu đa cấp
ASTM D2619 Hydrolytic Stability Test Độ bền thuỷ phân
ASTM D2699 Octane Engine Automation Thiết bị đo trị số  Octane Engine
ASTM D2700 Octane Engine Automation Thiết bị đo trị số  Octane Engine
ASTM D2709 Water and Sediment in Oils Hàm lượng nước và cặn trong dầu
ASTM D2711 Demulsibility of Oils Thiết bị xác định độ kháng nhũ hoá
ASTM D2781 Compatability of Fuel Oil Blends Độ tương thích của nhiên liệu phá chế
ASTM D2885 In-Line Octane Engine Automation Máy đo Octane  In-Line
ASTM D2893 Oxidation Stability of Distillate Oils Xác định độ ổn định oxy hoá của dầu cất
ASTM D2983 Low Temperature Brookfield Viscosity Bể đo độ nhớt Brookfield nhiệt độ thấp
ASTM D3117 Wax Appearance Point Xác định điểm tạo sáp
ASTM D3142 Specific Gravity Đo tỷ trọng dầu
ASTM D3603 Rusting Properties of Oils Đo độ ăn mòn của dầu
ASTM D3829 Refrigerated Chillers for Auto Lubricants Bộ làm lạnh cho kiểm tra chất lượng nhớt
ASTM D4007 Centrifuge for Water and Sediment in Oils Ly tâm xác định hàm lượng nước & cặn
ASTM D4310 Oxidation Stability of Distillate Oil Độ ổn định oxy hoá của xăng – dầu cất
ASTM D4539 Low Temperature Flow Test Kiểm tra khả năng lọc của xăng bằng kiểm tra lưu lượng dòng chảy ở nhiệt độ thấp
ASTM D4636 Corrosiveness and Oxidation Stability Kiểm tra độ ăn mòn và quá trình oxy hóa ổn định của dầu thủy lực
ASTM D4684 Refrigerated Chillers for Auto Lubricants Bộ làm lạnh cho Xác định điểm năng suất và độ nhớt biểu kiến ​​của dầu động cơ
ASTM D4693 Low Temperature Grease Torque Test Kiểm tra Mô-men xoắn tại nhiệt độ thấp cho sản phẩm mỡ bôi trơn
ASTM D4740 Asphaltene Stability in Residual Fuels Kiểm tra độ sạch, độ tương thích  trong dầu cặn
ASTM D4814 Silver Corrosion by Gasoline Độ ăn mòn bạc của xăng
ASTM D4871 Universial Oxidation Stability Baths Bể xác định độ ổn định oxy hoá
ASTM D5293 Cold Crank Simulator Kiểm tra độ nhớt biểu kiến ​​của nhớt bằng sử dụng bộ lạnh mô phỏng
ASTM D5304 Storage Stability of Distillate Fuels Bình chứa ổn định cho nhiên liệu cất
ASTM D5534 Vapor-Phase Rust Preventing of Hydraulic Fluids Xác định độ ngăn ngừa gỉ pha hơi cho dầu thuỷ lực
ASTM D5763 Oxidation Stability of Gear Oils Kiểm tra độ ổn định nhiệt Oxy hoá của dầu bánh răng
ASTM D5846 Oxidation Stability of Turbine Oils Kiểm tra độ ổn định hoá của dầu thuỷ lực
ASTM D5853 Pour Point of Crude Oils Độ đông đặc của dầu thô
ASTM D5968 Oxidation Stability of Distillate Oils Đánh giá tính ăn mòn của Diesel
ASTM D6082 Foaming Tendency of Oils at 150ºC Đặc điểm tạo bọt của nhớt tại 150ºC
ASTM D6371 Cold Filter Plugging Point (CFPP) Điểm lọc lạnh kín nhiên liệu (CFPP)
ASTM D6422 Water Tolerance of Gasoline Độ dư nước của xăng
ASTM D6468 High Temp. Stability of Distillate Fuels Độ ổn định nhiệt độ cao cảu nhiên liệu cất
ASTM D6495 Corrosiveness and Oxidation Stability Độ ăn mòn và ổn định oxy hoá
ASTM D6514 Oxidation Stability of Turbine Oils Độ ổn định Oxy hoá của dầu Turbine
ASTM D6560 Asphaltene Stability in Residual Fuels Xác định asphaltenes dầu thô dầu mỏ
ASTM D6594 Corrosiveness of Diesel Engine Oil Đánh giá độ ăn mòn của dầu động cơ
ASTM D6703 Asphaltene Stability in Residual Fuels Độ ổn định Asphantene trong dầu cặn
ASTM D6751 Biodiesel Specification Tests Kiểm tra tính chất nhiên liệu sinh học B100
ASTM D6822 Specific Gravity Kiểm tra tỷ trọng
ASTM D7060 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7112 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7157 Asphaltene Stability in Residual Fuels Asphaltene Stability in Residual Fuels
ASTM D7462 Biodiesel Oxidation Stability Test Độ ổn định Oxy hoá của nhiên liệu sinh học B100
ASTM D7467 Biodiesel Specification Tests Đặc tính xăng, nhiên liệu sinh học (B6 – B20)
ASTM D7501 Cold Soak Filtration Test (CSFT) Kiểm tra độ lọc nhúng lạnh (CSFT)
ASTM E128 Permeability and Porosity Tester Permeability and Porosity Tester
ASTM E133 Distillation Apparatus Distillation Apparatus
EN 14112 Oxidation Stability of Fatty Methyl Esters (FAME) Ổn định oxy hóa của FAME cho dầu diesel sinh học và diesel sinh học / động cơ diesel pha chế
EN 15751 Oxidation Stability of Biodiesel and B100 Độ ổn định Oxy hoá của Biodiesel B100
AOCS CD 12-57 Oxidation Stability of Edible Oils Độ ổn định Oxy hoá của dầu

Các chỉ tiêu phân tích xăng, dầu, khí, hóa chất

1. XĂNG E5  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Trị số Octan TCVN 2703  (ASTM D 2699)

2

Thành phần cất phân đoạn TCVN 2698  (ASTM D 86)

3

Áp suất hơi ở 37,8oC TCVN 5731 (ASTM D 323)

4

Hàm lượng nhựa thực tế TCVN 6593 (ASTM D 381)

5

Độ ổn định ôxi hóa TCVN 6778 (ASTM D 525)

6

Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3h TCVN 2694 (ASTM D 130)

7

Hàm lượng chì TCVN 6704  (ASTM D 5059)

8

Hàm lượng Lưu huỳnh TCVN 3172  (ASTM D 4294)

9

Khối lượng riêng ở 15oC TCVN 6594 (ASTM D 1298)

10

Hàm lượng kim loại  ( Fe, Mn) TCVN 7331 (ASTM D 3831)

11

Hàm lượng Hydrocacbon thơm TCVN 7330 (ASTM D 1319)

12

Hàm lượng Olefin TCVN 7330 (ASTM D 1319)

13

Hàm lượng Benzen TCVN 3166 (ASTM D 5580)

14

Hàm lượng Sec-Butyl acetate TCVN 3166 (ASTM D 5580)

15

Hàm lượng oxy TCVN 7332 (ASTM D 4815)
Hàm lượng Etanol TCVN 7332 (ASTM D 4815)
Hàm lượng Metanol TCVN 7332 (ASTM D 4815)

16

Hàm lượng Keton (Aceton) TCVN 7332 (ASTM D 4815)

17

Ngoại quan TCVN 7759 (ASTM D 4176)
2. DẦU DO  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Hàm lượng lưu huỳnh TCVN 3172 (ASTM D 4294)

2

Hàm lượng lưu huỳnh TCVN 7760 (ASTM D 5453)

3*

Chỉ số xêtan ASTM D 4737

4*

Thành phần cất TCVN 2698 (ASTM D 86)

5

Điểm chớp cháy cốc kín TCVN 2693 (ASTM D 93)

6

Độ nhớt động học TCVN 3171(ASTM D 445)

7*

Cặn các bon của 10% cặn chưng cất TCVN 6324 (ASTM D 189)

8

Điểm đông đặc TCVN 3753 (ASTM D 97)

9

Hàm lượng tro TCVN 2690 (ASTM D 482)

10

Hàm lượng nước ASTM E 203 – 01

11

Tạp chất dạng hạt TCVN 2706 (ASTM D 6217)

12

Ăn mòn mảnh đồng TCVN 2694 (ASTM D 130)

13*

Khối lượng riêng TCVN 6594 (ASTM D 1298)

14

Trị số xêtan ASTM D 613

15

Ngoại quan TCVN 7759 (ASTM D 4176)
3. DẦU FO  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Khối lượng riêng TCVN 6594 (ASTM D 1298)

2

Độ nhớt động học 50oC TCVN 3171(ASTM D 445)

3

Điểm chớp cháy cốc kín TCVN 2693 (ASTM D 93)

4

Hàm lượng lưu huỳnh TCVN 3172  (ASTM D 4294)

5

Điểm đông đặc TCVN 3753(ASTM D 97)

6

Hàm lượng nước TCVN 2692 (ASTM D 95)

7

Hàm lượng tạp chất ASTM D 473

8

Nhiệt trị ASTM D 240

9

Hàm lượng tro TCVN 2690 (ASTM D 482)

10

Cặn cacbon TCVN 6324 (ASTM D 189)
4. KHÍ HÓA LỎNG LPG  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Áp suất hơi ở 37,8oC (kPa) TCVN 8356 (ASTM D 1267)

2

Lượng cặn sau khi bay hơi 100mL (mL) TCVN 3165 (ASTM D 2158)

3

Độ ăn mòn lá đồng TCVN 8359 (ASTM D 1838)

4

Hàm lượng lưu huỳnh tổng (mg/kg) ASTM D 5504

5

Khối lượng phân tử

6

Khối lượng riêng ở 15oC TCVN 8357

7

Hàm lượng butadien (1,3-butadien)(% mol) TCVN 8360 (ASTM D 2163)

8

Pentan và các chất nặng hơn (%V) TCVN 8360 (ASTM D 2163)

9

Butan và các chất nặng hơn (%V) TCVN 8360 (ASTM D 2163)

10

Tỷ lệ C3/C4 TCVN 8360 (ASTM D 2163)

11

Olefin (%V) TCVN 8360 (ASTM D 2163)
5. Bio-Diesel (B100)  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Hàm lượng este metyl axit béo (FAME) TCVN 7868 (EN 14103)

2

Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max TCVN 7760 (ASTM D 5453)

3

Trị số xêtan, min TCVN 7630 (ASTM D 613)

4

Nhiệt độ cất ở áp suất thấp, oC,90% thể tích, max ASTM D 1160

5

Điểm chớp cháy cốc kín TCVN 2693 (ASTM D 93)

6

Độ nhớt động học ở 40 oC, cSt TCVN 3171 (ASTM D445)

7

Cặn cacbon, % khối lượng, max TCVN 6324 (ASTM D 189)

8

Ăn mòn mảnh đồng ở 50 0C trong 3 giờ TCVN 2694 (ASTM D 130-04e1)

9

Khối lượng riêng (ở 15 0C), kg/cm3 TCVN 6594 (ASTM D 1298)

10

Độ ổn định oxy hoá EN 14112

11

Nước và cặn % thể tích TCVN 7757 (ASTM D 2709)

12

Tro sulphat, %KL TCVN 2689 (ASTM D 874)

13

Điểm vẩn đục ASTM D 2500

14

Trị số axit mgKOH/g TCVN 6325 (ASTM D 664)

15

Glycerin  tự do, % khối lượng TCVN 7867 (ASTM D 6584)

16

Glycerin  tổng, % khối lượng TCVN 7867 (ASTM D 6584)

17

Photpho, % khối lượng TCVN 7866 (ASTM D 4951)

18

Chỉ số iot, g iốt/100g EN14111/TCVN 6122 (ISO 3961)

19

Ngoại quan TCVN 7759 (ASTM D 4176)
5. Bio-Diesel (B5)  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Hàm lượng lưu huỳnh  TCVN 7760 (ASTM D 5453)

2

TrÞ số xêtan TCVN 7630 (ASTM D 613)

3

Thành phần cất tại 90% thể tích TCVN 2698 (ASTM D 86)

4

Khối lượng riêng TCVN 6594 (ASTM D 1298)

5

Độ nhớt động học ở 40oC TCVN 3171 (ASTM D 445)

6

Hàm lượng este metyl axit béo (FAME) TCVN 8147 (EN 14078)

7

Độ ổn định OXH TCVN 8146 (ASTM D 2274)

8

Hàm lượng nước TCVN 3182 (ASTM D 6304)
6. DẦU NHỜN (DẦU BÔI TRƠN)  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Độ nhớt 40oC TCVN 3171 (ASTM D 445)

2

Độ nhớt 100oC TCVN 3171 (ASTM D 445)

3*

Chỉ số độ nhớt TCVN 6019 (ASTM D 2270)

4

Tỷ trọng ở 15oC TCVN 6594 (ASTM D 1298)

5

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) TCVN 2699 (ASTM D 92)

6

Trị số axit (TAN) ASTM D 974 – 02

7

Trị số kiểm tổng (TBN) ASTM D 2896 – 01

8

Ăn mòn mảnh đồng ở 100oC/3h TCVN 2694 (ASTM D 130)

9

Độ tạo bọt ở 93,5oC ASTM D 892

10

Hàm lượng nước ASTM E 203

11

Tổng kim loại (Ca, Mg, Zn) ASTM 4628

12

Tạp chất cơ học ASTM D 4055

13

Ngoại quan TCVN 7759 (ASTM D 4176)
7. ETANOL  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Hàm lượng Ethanol TCVN 7894-08

2

Hàm lượng Methanol TCVN 7894-08

3

Hàm lượng nước ASTM E 203

4

Hàm lượng Clorua vô cơ TCVN 7716-07

5

Độ acid ASTM D 1613

6

Độ PH ASTM D 6423

7

Hàm lượng Lưu huỳnh ASTM D 5453

8

Khối lượng riêng ở 15oC ASTM D 891

9

Ngoại quan Mắt thường
8. DẦU BIẾN THẾ  

STT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Nhiệt độ chớp cháy cốc kín ASTM D 93 – 02

2

Trị số axit (TAN) ASTM D 974 – 02

3

Hàm l­ợng n­ớc ASTM E 203 – 01

4

Điện áp đánh thủng ASTM D 1816

5

Độ nhớt động học ở 40oC ASTM D 445 – 03

6

Độ bền Oxy hoá
(Sau 72h ở 110oC):
ASTM D 942-90

7

Tăng trị số axit, Cặn Pentan

8

PCBs GC

9

Tang góc tổn thất điện môi: BS 5737/IEC 60247
– Tại 20oC
– Tại 90oC

10

Thành phần khí trong dầu: GC

0901 720 270

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.